FRUGI VENTA HOME  / DOSSIERS  / Arbeid

Werkgeven aan mensen met een beperking

2 december 2014

Naar aanleiding van de 100.000-banenafspraak in het Sociaal akkoord is AWVN samen met De Normaalste Zaak het programma ‘Werkgevers gaan inclusief’ gestart. Er is onderzocht hoe werkgevers een sluitende business case kunnen maken als zij ruimte willen bieden aan mensen met een beperking.

De resultaten zijn samengevat in onderstaande brochure ‘Werkgeven aan mensen met een arbeidsbeperking. Arbeidsparticipatie vanuit financieel perspectief’. Op de website kunnen werkgevers bovendien informatie halen, kennis en ervaringen delen, zich door goede voorbeelden laten inspireren en via de helpdesk vragen over inclusief ondernemen, de Participatiewet en het quotum stellen.
 

downloaden van een bestand business_case_werkgevers.pdf openen/downloaden...

Project duurzame inzetbaarheid geeft inzicht in gezondheidssituatie werknemers

10 oktober 2014


<Persbericht> Op 10 oktober namen Esther de Kleuver en Ingrid Vanhecke van het Ministerie van SZW het rapport ‘Duurzame inzetbaarheid in de AGF-branche’ in ontvangst, tijdens een bedrijfsbezoek aan Eosta in Waddinxveen.

In 2012 hebben Frugi Venta en de vakorganisaties FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en de RMU  in de sector groothandel groenten- en fruit de Stichting Preventiefonds Groenten en Fruit opgericht. Werken in de groenten-en fruitsector is fysiek en/of mentaal belastend. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers stijgt en van werknemers wordt, met de verhoging van de aow-gerechtigde leeftijd, verwacht dat zij langer doorwerken. Genoeg argumenten om gezamenlijk te investeren in duurzame inzetbaarheid in de sector zodat iedere  werknemer  in staat is gezond en fit de eindstreep te halen. En dat past tenslotte bij een sector die ‘gezondheid’ verkoopt.

Pilot
Aan het pilotproject ‘Duurzame inzetbaarheid in de AGF-branche’,  hebben 674 werknemers, werkzaam bij 16 verschillende bedrijven, deelgenomen. Alle resultaten van de gezondheidschecks zijn opgenomen in de totaalrapportage, die vandaag in ontvangst is genomen door SZW.

Uit het rapport volgt dat werknemers in de groenten- en fruithandel over het algemeen een goed werkvermogen hebben. Het werkvermogen neemt echter wel af naarmate de werknemer ouder wordt. Opvallend is dat werknemers er over het algemeen niet zo’n gezonde leefstijl op na houden.

Ervaringen
Deelnemende bedrijven hebben door dit pilotproject inzicht gekregen in de voordelen van gezondheidsmanagement voor hun bedrijf. Leon van der Hoek, verantwoordelijk voor HRM bij Jaguar, the fresh company heeft het project als zeer positief ervaren. “Deelname aan het project was een uitstekende gelegenheid om medewerkers bewust te maken van hun eigen duurzame inzetbaarheid. Onze medewerkers hebben het project over het algemeen als nuttig en zeer uitgebreid ervaren.”

Vooral het gesprek met de arts met concrete tips met betrekking tot de leefstijl op individueel niveau, hebben de medewerkers van Jaguar als positief ervaren.  Een aantal heeft zelfs hun leefstijl aangepast en is gestart met sporten.

Door middel van het pilotproject hebben werknemers inzicht gekregen in hun eigen werkvermogen en gezondheidssituatie. Met het rapport hoopt het bestuur bewustwording te creëren bij bedrijven voor preventie en duurzame inzetbaarheid .

Iris van der Veen, FNV Bondgenoten merkt namens de betrokken vakorganisaties op dat naast de levensstijltips het belangrijk is dat er gekeken wordt naar de werkomstandigheden die klachten veroorzaken. Hoe kunnen belastende werkomstandigheden zelf verbeterd worden?  Werkdruk en lichamelijke belasting  bijvoorbeeld kunnen vaak al verminderd worden door aanpassing van het rooster, taakroulatie of het gebruik van hulpmiddelen. Het is goed om te zien dat werkgevers dit inzien en hopelijk actief oppakken.

Voordelen van preventie
Hoewel het begrip ‘duurzame inzetbaarheid’ een rekbaar begrip is, staat buiten kijf dat werkgevers en werknemers kunnen profiteren van duurzame inzetbaarheid. Werknemers zitten beter in hun vel wanneer ze gezond en fit zijn. Werkgevers die actief beleid voeren op het gebied van preventie kunnen kosten besparen. Wim Zomer, adjunct directeur van Vroegop Windig onderschrijft dit. “Op deze manier aandacht geven aan je werknemers verdient zich indirect zeker terug”. De kans van slagen neemt toe wanneer interventies gericht worden ingezet. De resultaten in het rapport kunnen werkgevers in de branche hierbij helpen.

 

Duurzame inzetbaarheid in de AGF-branche

Januari 2014

Binnen de AGF branche realiseert men zich dat aandacht voor preventie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers belangrijk is. De branche wil zich gaan richten op preventief beleid en wil structureel aandacht besteden aan gezondheidsmanagement. Om dit te realiseren is informatie nodig over de huidige gezondheids- en welzijnstoestand van medewerkers. Dat kan met een meting die bestaat uit een uitgebreide gezondheidscheck voor iedere werknemer, aanvullende interventies afgestemd op de uitkomsten van de gezondheidscheck en een nameting.

Er is vanuit de cao-onderhandelingen een Preventiefonds opgericht met als doel het bevorderen van de gezondheid en de vitaliteit van medewerkers. Met dat doel in het achterhoofd is als pilot een gezondheidstraject gestart met de naam ‘Duurzame inzetbaarheid in de AGF branche’. Frugi Venta, Zilveren Kruis Achmea en TIGRA werken samen om duurzame inzetbaarheid in de branche te bevorderen.

Het project bestaat kort gezegd uit een onderzoek in de branche naar de huidige stand van zaken, een sectoraal beleidsplan, een gezondheidscheck waar maximaal 810 medewerkers aan deel kunnen nemen, interventies op het gebied van leefstijl, belastbarheid en inzetbaarheid. En als laatste een evaluatie om de effecten te meten.

Bedrijven die deelnemen, krijgen inzicht in de stand van zaken in hun bedrijf op het gebied van gezondheid en inzetbaarheid. De medewerkers kunnen deelnemen aan de gezondheidscheck om zo inzicht te krijgen in de eigen gezondheid. Die check bestaat uit een vragenlijst op het gebied van leefstijl  en op het gebied van werkvermogen. Verder bestaat de check uit een conditietest en aanvullende testen zoals lengte, gewicht, vetpercentage, bloedwaarden en indien het bedrijf ervoor kiest, ook een gehoor of ogentest. De resultaten worden met de medewerker besproken en daarbij wordt gekeken of er actie nodig is om de gezondheid en/of leefstijl te optimaliseren. Indien dat wenselijk is, kan er gekozen worden uit allerlei interventies op het gebied van leefstijl, gezondheid en belastbaarheid. Dat wat nodig is, kan ingezet worden. De verzamelde gegevens zijn uiteraard anoniem en het bedrijf krijgt geen inzage in individuele resultaten.

Van alle resultaten van de deelnemende bedrijven wordt een rapport gemaakt dat een goed beeld geeft van de stand van zaken op het gebied van gezondheid en leefstijl in de AGF-branche. Na alle testen en uitgevoerde interventies zal een tweede meting georganiseerd worden, om de resultaten en effecten te kunnen meten en beoordelen. De opgedane kennis en ervaring kan dan weer ingezet worden voor een bredere toepassing in de sector. Hierdoor is het mogelijk om een cyclus op te zetten waarin structureel aandacht is voor gezondheidsmanagement die aansluit bij de wensen en behoeften van de medewerkers in de AGF-branche.

Er is nog ruimte voor bedrijven om mee te doen! Interesse of meer informatie? Neem contact op met Suzan van Kuppeveld of vul onderstaand inschrijfformulier in.
 

downloaden van een bestand Leaflet_Duurzame_inzetbaarheid.pdf openen/downloaden...
downloaden van een bestand Inschrijfformulier_Duurzame_inzetbaarheid.doc openen/downloaden...

Werkgelegenheid groothandel groeit ondanks recessie

21 oktober 2013
 

<Persbericht UWV> Het aantal banen in de groothandel blijft de komende jaren stijgen, ondanks de matige groeiverwachting voor de economie. Op basis van de huidige inzichten verwacht UWV dat de groothandel in 2018 werk zal bieden aan 500.000 werknemers, ruim 20.000 meer dan nu.

Ook het aantal zelfstandigen in de sector neemt toe. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde sectoranalyse groothandel die UWV samen met Kenniscentrum Handel heeft opgesteld. UWV verwacht dat het aantal vacatures de komende jaren door de toename van de werkgelegenheid weer licht zal stijgen, van 43.000 nu tot gemiddeld 54.000 per jaar in de periode 2015-2018. Dit aantal ligt wel ver onder het topniveau van 2007, toen de sector 84.000 vacatures telde.

De sector groothandel neemt bijna 40 procent van de totale Nederlandse in- en uitvoer van goederen voor zijn rekening. De omzet bedraagt circa € 420 miljard. Het aandeel vrouwen in de sector, nu ruim 30 procent, neemt de laatste jaren toe. Er werken maar weinig werknemers in flexbanen in de groothandel (3-6%). In vergelijking met andere sectoren is het gemiddelde opleidingsniveau betrekkelijk hoog: zo’n kleine 50 procent van de werknemers heeft een diploma hbo of hoger. Bijna een derde van de werknemers doet werk waarvoor geen of weinig opleiding vereist is, zoals laden, lossen en magazijnwerk. Het middensegment wordt kleiner.

Aantal mbo-studenten toegenomen, arbeidsmarktperspectief goed
Ruim 11.000 mbo-studenten volgden in 2012-2013 een groothandelsopleiding, 32 procent meer dan het jaar ervoor. De stijging kwam vooral voort uit de toename van het aantal studenten ‘assistent logistiek medewerker’ en ‘logistiek medewerker’. Voor een gediplomeerde is het perspectief op werk over het algemeen goed. Ook zijn er meer dan voldoende stageplaatsen beschikbaar. Gelet op de ontwikkeling van de vraag voorzien UWV en Kenniscentrum Handel daarnaast ook kansen voor lager opgeleiden in de sector en voor zij-instromers, werknemers die vanuit andere sectoren aan het werk gaan in de groothandel. 

De sector zelf ziet ondanks de crisis een schaarste voor een aantal functies, zoals voor commercieel-technische medewerkers, technisch/productmanagement en teamleiders/ eerstelijn-managers. Deze schaarste zal vanwege de vergrijzing de komende jaren verder toenemen. Weinig schaarste wordt ervaren op het gebied van staffuncties voor hbo/wo-niveau. 

Veranderingen in de groothandel
De groothandel heeft te maken met veranderingen in de bedrijfsvoering. Voorbeelden zijn concentratie en centralisatie van processen, minder fysieke vestigingen, langere bedrijfstijden, van onechannel naar multichannel en meer focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze veranderingen beïnvloeden de functies en de functiegebouwen in de sector. De werkgelegenheid blijft op peil, maar de kernbezetting wordt beperkter en meer taken en activiteiten worden ge-outsourcet naar specialistische bedrijven buiten de groothandel. Ook functies veranderen: er is meer behoefte aan technisch, commercieel en ICT-personeel dat in de huid van klanten kan kruipen en dit verenigt in één functie. Ook verdwijnt er werkgelegenheid in sommige functies, zoals orderpicker en vorkheftruckchauffeur. Er is daarnaast meer behoefte aan kennis van vreemde talen. Focus op op- en bijscholing kan soelaas bieden om de veranderingen pro-actief tegemoet te treden.

Over de UWV Sectoranalyses
UWV maakt samen met werkgevers- en werknemersorganisaties, de VNG en arbeidsmarktdeskundigen analyses van ruim twintig sectoren. De sectorbeschrijvingen bieden een actueel beeld van de tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt. Hierdoor is het mogelijk om lang openstaande vacatures en onnodige werkloosheid te voorkomen en zo bij te dragen aan een sterkere economie. De sectorbeschrijvingen kunnen worden gebruikt voor de totstandkoming van sectorplannen en dragen ook bij aan regionale arbeidsmarktagenda’s van gemeenten. Daarnaast bieden de sectorbeschrijvingen inzicht in de arbeidsmarktkansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. UWV heeft het opstellen van sectoranalyses in 2012 overgenomen van de in dat jaar opgeheven Raad voor Werk en Inkomen.

 

Het begrotingsakkoord 2014: wat betekent dat voor u als werkgever?

17-10-2013 Met het sluiten van het begrotingsakkoord wordt een aantal afspraken uit het sociaal akkoord naar voren gehaald, die voor u als werkgever van belang kunnen zijn. Het gaat om de volgende maatregelen.

Flex wordt minder flex: gaat in per 1 juli 2014
Flexwerkers komen eerder in aanmerking voor een vast contract. Werknemers met opeenvolgende contracten krijgen na twee jaar aanspraak op een vast contract. Nu is dat drie jaar.

Invoering nieuw criterium passende arbeid: gaat in per 1 januari 2015
Al na zes maanden (dit is nu 12 maanden) wordt voor WW’ers arbeid als ‘passend’ aangemerkt. Het belang voor WW’ers om snel werk op niveau te vinden wordt hiermee versneld.
De maximale duur van de publiek betaalde WW wordt pas vanaf 2016 geleidelijk teruggebracht, zodat die in 2019 niet meer 38 maanden, maar 24 maanden is. In een CAO kunnen werkgevers en werknemers afspraken maken over aanvullingen.

Versoepeling ontslagrecht: gaat in per 1 juli 2015  
De hervormingen van het ontslagrecht zijn veelomvattend. Nu zijn er, los van de reden van ontslag, twee ontslagroutes die een werkgever kan volgen: (i) opzegging van de arbeidsovereenkomst via het UWV en (ii) ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter. Er komt straks één route voor ontslag, namelijk opzegging na (niet bindend) advies van het UWV. De mogelijkheid van ontbinding blijft slechts bestaan voor een paar gevallen. In het oog springend is daarnaast dat alle werknemers, ook flexwerkers, na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar recht hebben op een wettelijk genormeerde vergoeding. Deze zogenaamde transitievergoeding kan worden gebruikt voor (om)scholing.

    

Voortgang 'Meting gassen in zeecontainers'

11-06-2012 De Arbeidsinspectie (AI) eist van importeurs dat zij maatregelen nemen om medewerkers te beschermen tegen mogelijk gevaarlijke gassen die vrijkomen bij het openen van zeecontainers. Hiertoe is een protocol opgesteld waarin oa wachttijden voor het openen zijn geregeld en steekproefsgewijs gespecialiseerde metingen worden verricht.

Voor individuele bedrijven is dit een kostbaar en voor groente en fruit wellicht overbodig, gezien de aard van het product. Frugi Venta heeft met financiering van het PT een pilot lopen waarbij in 2012 omstreeks 3.000 containers collectief en risico gebaseerd worden geanalyseerd op aanwezigheid van gassen. Doel is om met de resultaten voor de G&F sector een lichter regime op de maatregelen van de AI te bedingen.

De Douane heeft in haar handboek de bepaling staan dat indien een medewerker een container fysiek betreedt, deze op gassen moet zijn geanalyseerd, waarbij de bemonstering maximaal twee uur voor betreding heeft plaatsgevonden. Deze maatregel zorgt eveneens voor aanzienlijke kosten. Mede op basis van de eerste resultaten van het project, past de Douane haar handboek aan (tweede helft 2012) om deze maatregel te nuanceren. Dit levert een voordeel voor AGF bedrijven. Tevens zijn Douane, AI en KCB in overleg om hun werkwijze rond deze materie te harmoniseren.

Het wordt bovendien mogelijk om van de Douane (en daarmee van de AI en het KCB) een verklaring 'gasvrije logistiek' te verkrijgen. Metingen liggen hierbij aan de basis. Beperkte monitoring blijft een eis. Het is zeer goed denkbaar deze toekomstige monitoring sectoraal aan te pakken onder aansturing van Food Compass waar immers de meeste relevante zaken hiervoor al aanwezig zijn.

 

Mobiele werknemer nodig voor nieuwe instroom

27-03-2012 De arbeidsmarkt in de agrofood- en tuinbouwsectoren dreigt de komende jaren vast te lopen. Uit onderzoek blijkt dat het aandeel 55+-ers in deze sectoren steeds sneller zal stijgen, terwijl de nieuwe instroom van jonge werknemers stagneert. Om aantrekkelijk te blijven voor werknemers en tegelijkertijd perspectief te kunnen bieden aan nieuwe instroom, is mobiliteit en dus beweging noodzakelijk.

 Om goed beleid te kunnen ontwikkelen op de arbeidsmarktproblematiek in de agrofood- en tuinbouwsectoren, is een onderzoek uitgevoerd in het kader van het Programma Arbeidsmarkt en Opleiding. Hierin is grootschalig gekeken naar de bewegingen en motivatiefactoren op de arbeidsmarkt. Het is uitgevoerd in opdracht van de gezamenlijke productschappen met ondersteuning van het Ministerie van EL&I. 

Uitkomsten
Uit het onderzoek blijkt dat werknemers in het  agrofood- en tuinbouwcluster  honkvast zijn. Daarbij komen per leeftijdsgroep wel grote verschillen naar boven. Zo blijkt dat in de leeftijdsgroep 55+ slechts 20% in de periode van 1999 tot 2007 van baan is veranderd. Van de jongeren tot 25 jaar veranderde in dezelfde periode meer dan 70 procent van baan. Verder toont het onderzoek aan dat het agrofood- en tuinbouwcluster niet homogeen is, werknemers stappen niet makkelijk of logisch over van de ene naar de andere (deel)sector binnen het cluster. Medewerkers lijken voor een belangrijk deel door toeval in te stromen in het agrofood- en tuinbouwcluster  waarbij ieders persoonlijke netwerk een belangrijke rol speelt.

Mobiliteit begint bij de werknemer, maar kan niet zonder werkgever
De mobiliteit van werknemers kan volgens de uitkomsten van het onderzoek in belangrijke mate worden gestuurd door de werkgever. Werkgevers hebben een belangrijke rol in het geven van duidelijke informatie aan werknemers over de mogelijkheden nu en in de toekomst in de eigen organisatie en daarbuiten. 

downloaden van een bestand 057_Eindrapportage_onderzoeksfase_Verbinden_op_Mobiliteit_(februari2012).pdf openen/downloaden...

Maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

1-1-2012 - Op grond van artikel 6 lid 3b CAO was het mogelijk om werknemers (bij het aanvang 4e arbeidsovereenkomst) jonger dan 27 jaar, 4 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te geven in plaats van 3 (maximale duur totaal 36 maanden).

Voor werknemers vanaf 27 jaar geldt dat zij maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen krijgen. Deze verruimde bepaling was gebaseerd op een tijdelijke wettelijke maatregel ter bevordering van arbeidsparticipatie van jongeren, die kon worden verlengd tot 1 januari 2014. Minister Kamp heeft echter besloten dat deze maatregel op 31 december 2011 afloopt.

Dit betekent dat vanaf 1 januari 2012 géén 4e arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd meer kan worden overeengekomen. Indien dit wel gebeurt, ontstaat er automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd! 

Indien vóór 1 januari 2012 een 4e arbeidsovereenkomst is afgesloten met een werknemer (bij aanvang van de 4e arbeidsovereenkomst jonger dan 27 jaar), geldt dat er nog geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, dit gebeurt pas bij het vijfde contract of na afloop van de periode van 36 maanden.  

Werkgroep gegaste containers

De Arbodienst controleert bedrijven in toenemende mate op de aanwezigheid van voorzorgsmaatregelen op de mogelijke aanwezigheid van schadelijke gassen bij het ontvangen van importcontainers. Aanleiding is onder andere een ziektegeval in de Rotterdamse haven door gas uit geïmporteerde matrassen.

De Tweede kamer heeft hierop na een aantal moties, maatregelen geëist. De Arbeidsinspectie zal dus steeds vaker controleren en eisen dat de ontvanger van containers een protocol heeft opgesteld en metingen heeft verricht.

Tijdens de CIEDL vergadering op 9 december jl. is door Dirk Bok (DB Arbo Advies BV) een presentatie verzorgd over dit onderwerp. Dit voorjaar heeft Frugi Venta de “Werkgroep gegaste containers” opgericht om een gezamenlijk protocol op te stellen voor onze sector en de mogelijkheden te onderzoeken de controlelasten te verminderen.
Inmiddels is door het PT ons subsidieverzoek gehonoreerd waarmee de komende 12 maanden samen met een aantal leden praktijkgericht kan worden aangetoond waar de risico’s zich in onze branche voordoen en welke aanpak afdoende is.

Meer informatie: Peter Verbaas: Verbaas@frugiventa.nl