FRUGI VENTA HOME  / DOSSIERS  / Pensioen

Pensioen

Hieronder treft u uitleg aan over pensioenen. Het bedrijfspensioenfonds van onze sector is Bpf AVH.

Basispensioenregeling Bpf AVH
De verplichte basispensioenregeling van het Bpf AVH voor de sector groothandel in aardappelen, groenten en fruit wordt uitgevoerd door de Stichting Servicekantoor Agrarische Groothandel SSAGH te Rijswijk. Zij zijn iedere dag bereikbaar van 08.30 uur tot 17.15 uur op telefoonnummer 070 - 3061190 of per e-mail info@ssagh.nl

De basispensioenregeling is een middelloonregeling. Een actueel overzicht van deze regeling (pensioengrondslag, opbouwpercentage, nabestaandenpensioen) kunt u vinden op de website van Bpf AVH: www.bpfavh.nl.  

Vutregeling (Vugaard)
De uitvoering van de 55 plusregeling (voorheen Vutregeling) is vanaf 1 januari 2011 van Syntrus Achmea eveneens overgedragen naar het Servicekantoor AGH. Medewerkers in de AGF-Groothandel die geboren zijn vóór 1 januari 1950 kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor deze Vugaarduitkering vanaf 63-jarige leeftijd. Deze uitkering wordt altijd in combinatie met het opgebouwde vroegpensioen (VPgaard) uitgekeerd. De vroegpensioenaanspraken zijn opgebouwd vanaf 1 januari 2002 tot 1 januari 2006 en zijn ondergebracht bij Bpf AVH.
De gecombineerde uitkering bedraagt 75% van het bruto vaste salaris op 52-jarige leeftijd, vermeerderd met de CAO-verhogingen nadien.

 

Pensioenregeling in 2014

December 2013

Cao-partijen hebben recent met elkaar overeenstemming bereikt over hoe de pensioenregeling voor 2014 eruit komt te zien. Cao-partijen dienden hierover te beslissen naar aanleiding van het verhogen van de pensioenrichtleeftijd van 65 naar 67 jaar.

De pensioenrichtleeftijd is verhoogd omdat - zoals wellicht bekend - de AOW-leeftijd stapsgewijs wordt verhoogd. Met het verhogen van de pensioenrichtleeftijd ontstond er ruimte in de kostendekkende premie. Het bestuur van Bpf AVH heeft in een eerder stadium geadviseerd over de nieuwe inrichting van de pensioenregeling voor 2014. Dit advies is grotendeels overgenomen door cao-partijen.

Cao-partijen hebben de volgende beslissingen genomen:
  • De totale pensioenpremie wordt verlaagd tot 22.25 % (was 22.75%);
  • Het opbouwpercentage wordt verhoogd naar 1,75 % (was 1,6%);
  • Het opbouwpercentage van het partnerpensioen wordt verhoogd naar 0,875% (was 0,8%);
  • De franchise blijft in 2014 staan op EUR 15.000,-;
  • De premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid wordt gekoppeld aan de WGA, 80-100% arbeidsongeschikt en de IVA (was alleen gekoppeld aan de IVA, 100% duurzaam arbeidsongeschikt);
Op voorstel van FNV Bondgenoten is ten aanzien van de aanpassing van de indexatie-maatstaf besloten dit punt te bespreken tijdens het volgende cao-overleg. Op dit moment heeft dit geen praktische betekenis omdat per 1 januari 2014 indexatie niet mogelijk is.

Ten aanzien van de 55-min regeling dienen cao-partijen te beslissen wat er moet gebeuren met de 55-min aanspraken vanaf 2014 en meer specifiek met de aanspraak op het ouderdomspensioen. De 55-min regeling heeft ook een pensioenrichtleeftijd van 67 gekregen. Indien het bedrag van de 55-min aanspraak hetzelfde blijft dan krijgt de deelnemer een lagere waarde uitgekeerd. Gelet hierop hebben cao-partijen besloten de aanspraak op het ouderdomspensioen actuarieel en kosten neutraal te converteren van 65 naar 67 jaar.

Verdeling pensioenpremie
De verdeling van de pensioenpremie in 2014 blijft onveranderd:
  • 54% ten laste van de werkgever
  • 46% ten laste van de werknemer.
In premieprocenten wordt dat 12% voor werkgever en een inhouding van 10,25% op het bruto salaris van de werknemer.
 
 

Akkoord pensioenregeling Groothandel AGF

12 december 2005

In week 48 hebben Frugi Venta, FNV-Bondgenoten en CNV-Dienstenbond een akkoord bereikt over de pensioenregeling. De regeling start 1 januari 2006 bij het BPF-AVH voor de sector Groothandel in Aardappelen, Groenten en Fruit. De nieuwe pensioenregeling vervangt de oudedagspensioenregeling van BPF-AVH op basis van vaste bedragen en de prépensioenregeling (VPGAARD).

Nieuwe basispensioenregeling
De nieuwe basispensioenregeling is gebaseerd op middelloon met extra of eerder ingaand ouderdomspensioen. CAO-partijen hebben het pensioenmodel goedgekeurd, dat in juni was aanbevolen door de paritair samengestelde studiecommissie van BPF-AVH.

Per 1 januari 2006 wordt een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling voor het ouderdomspensioen van kracht met o.a. de volgende kenmerken:
• Pensioenleeftijd: 65 jaar
• Opname in regeling: 25 jaar
• Pensioengevend salaris maximaal € 30.000,- (inclusief vakantietoeslag en eventuele ploegentoeslag)
• Franchise € 14.000,-
• Pensioengrondslag: pensioengevend salaris minus franchise
• Opbouwpercentage per jaar: 1,9% van de pensioengrondslag per pensioenjaar
• Nabestaandenpensioen: 50% van het in uitzicht gestelde ouderdomspensioen (opbouwbasis).

De overwerkbeloning wordt niet in de pensioengrondslag meegenomen. Bij de chauffeurs (vrachtwagens boven de 3.500 kg) wordt naast het vaste salaris (een deel van) de vaste toeslag in de pensioenberekening meegenomen tot het maximum jaarsalaris van € 30.000,-. De opbouw van deze pensioenregeling maakt het mogelijk, dat ook eerder dan op 65-jarige leeftijd kan worden uitgetreden. Het opgebouwde ouderdomspensioen wordt dan gedeeltelijk overgeheveld ten behoeve van een pensioenuitkering vanaf 62 of 63 jaar. Later uittreden heeft een hogere pensioenuitkering tot gevolg.

Kosten en premieverdeling
De kosten van deze nieuwe pensioenregeling bedragen 7% van de ongemaximeerde loonsom. Hiervan komt 3,78% ten laste van de werkgever en 3,22% ten laste van de werknemer. (De premiekosten van de bestaande BPF-AVH en de prépensioenregeling bedragen in 2005 gezamenlijk 6,1% van de ongemaximeerde loonsom. De huidige premieverdeling is 3,65% ten laste van de werkgever en 2,45% ten laste van de werknemer). De premies worden in 2006 omgerekend in een percentage van de pensioengrondslag.

Twee overgangsregelingen
Voor de oudere werknemers vanaf 45 jaar in de bestaande overgangsgroep, die niet meer de mogelijkheid hebben om volledig op te bouwen, zijn overgangsmaatregelen getroffen.

De 55-plus regeling
Voor de medewerkers die op 1 januari 2005 55 jaar of ouder waren en tot de uittreeddatum in de sector werkzaam blijven, blijft de bestaande VUT-overgangsregeling (VUGAARD) van kracht. Deze regeling verstrekt een uitkering in aanvulling op het opgebouwde ouderdomspensioen en de reeds opgebouwde prépensioenaanspraken (over 2002 t/m 2005) tot 75% van het vaste salaris op 52 jarige leeftijd, tot ten hoogste 75% van het maximum premiedagloon voor de WW op jaarbasis. 

Op basis van gewijzigde wettelijke regels wordt het karakter van de regeling omgezet in een spaar-VUT. Dat betekent dat aan alle rechthebbenden een uitkering zal worden verstrekt (en wel uiterlijk op 65-jarige leeftijd) ongeacht of men gebruikmaakt van de mogelijkheid tot vervroegd vertrek. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om parttime met de VUT te gaan.

Ten aanzien van de chauffeurs geldt dat naast het vaste salaris (een deel van) de vaste toeslag tot maximaal € 35.000,- wordt meegenomen in de berekening van de VUT-uitkering.
De uittreedleeftijd in deze regeling wordt geleidelijk verhoogd van 62 jaar naar 63 jaar;
te weten:
- per 1 juli 2006: 62 jaar en 3 maanden
- per 1 januari 2007: 62 jaar en 6 maanden
- per 1 januari 2008: 62 jaar en 9 maanden
- per 1 januari 2009: 63 jaar

De kosten van de 55-plus regeling bedragen in de periode 2006 t/m 2014 1% per jaar over de ongemaximeerde salarissom. Overeengekomen is, dat de kosten van deze tijdelijke regeling geheel ten laste komen van de werkgever.

De 55-min regeling
Voor de medewerkers in de bestaande overgangsregeling bij de vroegpensioenregeling, die geboren zijn in periode 1950 t/m 1959 (45 tot 55-jarigen) is eveneens een overgangsmaatregel getroffen. De wetgever biedt hiertoe de mogelijkheid op basis van niet benutte fiscale ruimte, betreffende oudedagspensioen en nabestaandenpensioen. Voor deze groep werknemers wordt over de deelnemingsjaren bij het BPF-AVH tot 1 januari 2006 extra pensioenaanspraak ingekocht, gelijk aan 0,5% van de pensioengrondslag per 1 januari 2005 per deelnemingsjaar. De werknemer dient dan tot de pensioendatum in de sector AGF-groothandel werkzaam te blijven. Bij vertrek uit de sector vervalt de aanspraak (conform VUT). De extra pensioenaanspraak wordt onvoorwaardelijk toegekend op pensioenleeftijd, doch uiterlijk op 1 januari 2021.

Voorbeeld:
Een werknemer, die op 1 januari 2006 de leeftijd van 52 jaar heeft, neemt tot aan de 65-jarige leeftijd deel aan de nieuwe basispensioenregeling van BPF-AVH. Het salaris van de werknemer in 2005 was € 26.000,-. Het aantal deelnemingsjaren, gelegen vóór 2006 bedraagt 20. Uit de 55-min overgangsregeling is dan extra opgebouwd:
0,5% x 20 x (€ 26.000 - € 14.000) = € 1.200,- pensioen per jaar vanaf 65 jaar tot aan overlijden. Deze pensioenaanspraak kan desgewenst geheel worden gebruikt voor de flexibilisering (vervroeging of later) van de (ouderdoms)pensioenleeftijd.

De kosten van de 55-min overgangsregeling bedragen in de periode 2012 tot en met 2021 afgerond in totaal 6% van de ongemaximeerde salarissom. De gemiddelde premie per jaar zal 0,6% van het ongemaximeerde loon zijn. Deze premie start in 2012 en eindigt ultimo 2021. De premie wordt op 50/50 basis verdeeld tussen werkgever en werknemer.

De CAO-partijen houden er rekening mee, dat aan het eind van de 55-plus regeling (ultimo 2014) een financiële reserve overblijft in de Stichting VUGAARD. Deze eventuele reserve zal worden gebruikt om de premielast voor de 55-min regeling, met name in de jaren 2012, 2013 en 2014 te verlagen. Deze premieverlaging zal eveneens 50/50 worden verdeeld tussen werkgever en werknemer.

Voorlichting
Het BPF-AVH zal in samenwerking met Frugi Venta en NAO een voorlichtingstraject starten om de werkgevers en werknemers in de sector gedetailleerd te informeren over de nieuwe regeling. In december zal in het BPF-AVH-magazine een aantal rekenvoorbeelden worden gepubliceerd over de hoogte van de pensioenuitkering op de uittreedleeftijd.

Vragen?
Frugi Venta: T (070) 335 50 10, welschen@frugiventa.nl
Bpf-AVH: T (070) 338 10 20, info@bpfavh.nlwww.bpfavh.nl

Zie ook: www.belastingdienst.nl