FRUGI VENTA HOME  / DOSSIERS  / CAO

Nog geen cao-akkoord vanwege moeilijke marktomstandigheden in de groenten- en fruitsector


Den Haag, 2 oktober 2014

Bij de onderhandelingen over de cao Groothandel Groenten en Fruit hebben vakbonden en werkgevers, hoewel de gesprekken in goede sfeer verliepen, nog altijd geen akkoord bereikt. De cao voor de groothandel in groenten en fruit liep op 30 juni 2014 af. Sinds 26 juni 2014 praten cao-partijen met elkaar, maar dit heeft tot spijt van de werkgevers nog niet tot een akkoord geleid.

Situatie in de sector
De bespreking op 1 oktober jl. was een voortzetting van de geschorste ronde op 22 september  jl. Tijdens de bespreking op 22 september jl. hadden vakbonden gevraagd om een toelichting op de huidige economische situatie in de sector. Werkgevers hebben namelijk aangegeven dat ze weinig ruimte hebben om tegemoet te komen aan de (loon)wensen van de vakbonden. De marges staan onder druk vanwege overproductie, problemen in de primaire tuinbouw en verdergaande internationalisering.

Aanpassing van het loongebouw
In deze economische context moeten de onderhandelingen dan ook worden geplaatst. Belangrijk onderwerp tijdens de onderhandelingen is het loongebouw, dat aanpassing behoeft om de instroom van wajongers en uitzendkrachten betaalbaar te houden. Werkgevers hebben daarom een nieuwe loonschaal voorgesteld en zijn tegemoetgekomen aan de wens van vakbonden om jeugdigen in de sector een beter salarisperspectief te bieden.
Met deze aanpassing worden - naast een verbetering van de jeugdlonen - de sterk stijgende kosten van uitzendarbeid voor de sector per 1 januari 2015 evenwichtiger verdeeld én ontstaat er ondanks de moeilijke marktomstandigheden ook ruimte voor een verbetering van de lonen voor de huidige werknemers. Werkgevers zijn van mening dat hierdoor een eerlijk speelveld ontstaat, ook voor uitzendkrachten.

Hoewel dit voorstel geen verslechtering inhoudt voor bestaande en toekomstige werknemers die in dienst zijn van de sector, gaven vakbonden hier helaas geen gehoor aan.

Loonbod
Vakbonden hebben een loonstijging van 2,5 procent per 1 juli 2014 op tafel gelegd. Werkgevers gaven aan dat in 2014 een verhoging van 1,25 % per 1 januari al is betaald. Ze hebben per 1 januari 2015 een loonsverhoging geboden in samenhang met de andere cao afspraken. Ook hebben werkgevers een aantal voorstellen ingetrokken, waaronder herziening van het toeslagenvenster. Daarnaast zochten werkgevers in een eerder stadium op verschillende thema’s (bijv. ouderenbeleid) al toenadering.

Vervolg
Werkgevers en vakbonden praten op 1 december 2014 weer verder. Werkgevers hebben richting vakbonden aangegeven dat de zij eerst de achterban gaan raadplegen, voordat verder wordt gepraat. Op korte termijn organiseert Frugi Venta een bijeenkomst voor haar leden om de situatie te bespreken.

Meer informatie voor leden.
 

Verhoging salarissen per 1 januari 2014

November 2013

Per 1 januari 2014 worden de salarisschalen A tot en met I en de werkelijk betaalde salarissen verhoogd met 1,25%. De salarisschalen per maand, vier weken en per week zijn hieronder te downloaden.

De bovenschaligen (de medewerkers die niet zijn ingedeeld in de functiegroepen A t/m I) hebben recht op een structurele procentuele salarisverhoging van minimaal de helft van eerdergenoemde verhoging.
 

downloaden van een bestand CAO_salarissen_per_1__jan_2014.pdf openen/downloaden...

Tekst CAO-boekje 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014


Den Haag, 5 juni 2013

Onderstaand vindt u de tekst van het CAO-boekje voor de periode 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014.

De papieren versie kunt u bestellen door te mailen naar: info@frugiventa.nl. U ontvangt dan een bestelformulier.


 

downloaden van een bestand Def._tekst_CAO-boekje_Groothandel_Groenten_en_Fruit_2012-2014.pdf openen/downloaden...

Salarisverhoging per 1 juli 2013

Mei 2013

De salarisschalen A t/m I en de werkelijk betaalde salarissen worden per 1 juli a.s. met 0,75% verhoogd.

De bovenschaligen, dat wil zeggen de medewerkers die niet zijn ingedeeld in de functiegroepen A t/m I, hebben recht op een structurele procentuele salarisverhoging van minimaal de helft van bovengenoemde verhoging.

De salarisschalen per 1 juli a.s. vindt u in de tabellen hieronder.
 

Definitief Akkoord CAO Groothandel G&F

Definitief Akkoord CAO Groothandel Groenten en Fruit 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

Frugi Venta en de werknemersorganisaties FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en RMU Werknemers hebben deze week hun definitieve goedkeuring gegeven aan het principeakkoord cao groothandel groenten en fruit .

De salarisschalen per 1 januari 2013 inclusief de 1% salarisverhoging vindt u in de tabellen (hieronder).
De AVV-procedure is gestart.

Medio juni 2013 verschijnt er een volledig bijgewerkt cao-boekje. Leden van het AGF Groothandelsfonds ontvangen een exemplaar met bestelformulier. Ook maken wij hiervan melding in onze Frugi Flash en op deze website.

21 december 2012

downloaden van een bestand CAO_salarissen_per_1_jan_2013.pdf openen/downloaden...
downloaden van een bestand 12F227.CAO-PRINCIPE-AKKOORD_04.12.2012.pdf openen/downloaden...

CAO Algemeen Verbindend Verklaard

De Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de CAO voor de groothandel in groenten en fruit is op 6 maart 2012 in de Staatscourant gepubliceerd. De CAO heeft een looptijd tot en met 30 juni 2012.

 

Definitief aanvullingsblad CAO 1 juli 2011 t/m 30 juni 2012

November 2011 is een definitief akkoord gesloten over de CAO voor de Groothandel in Groenten en Fruit tussen de werkgeversorganisatie Frugi Venta en de werknemersorganisaties CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten en RMU Werknemers.

Gezien de korte looptijd van de cao en het geringe aantal wijzigingen hebben de cao-partijen besloten geen nieuw cao-boekje te drukken.
In het aanvullingsblad zijn de nieuwe cao-wijzigingen opgenomen. Voor wat betreft de overige artikelen en bijlagen is de tekst van de cao met de looptijd van 1 april 2010 t/m 30 juni 2011 ongewijzigd van toepassing.

De werkgever is op grond van de cao verplicht wijzigingen in de cao aan de werknemers te verstrekken.

Leden van Frugi Venta kunnen het definitieve aanvullingsblad en de salaristabellen vinden op het ledengedeelte van deze website.

 

CAO definitief goedgekeurd


25.11.11Frugi Venta heeft deze week formeel ingestemd met het onderhandelingsresultaat over de verlenging van de CAO voor de groothandel in groenten en fruit tot en met 30 juni 2012. Het CAO-akkoord en de nieuwe salarisschalen per 1 november 2011 en 1 januari 2012 staan op de website.

Na de afsluiting van de onderhandelingen was er nog een meningsverschil ontstaan over de vakantiedagenregeling, met name de maximale vervaltermijnen van de opgebouwde vakantiedagen. De vervaltermijn van de bovenwettelijke vakantiedagen is vijf jaar, in plaats van de eerder afgesproken drie jaar. De vervaltermijn van de wettelijke vakantiedagen blijft overeenkomstig het CAO-akkoord drie jaar. De redactie van de aangepaste CAO-artikelen wordt binnenkort afgerond. De werkgevers ontvangen een inlegvel met de wijzigingen. Er verschijnt geen nieuw CAO-boekje.

Frugi Venta zal de leden begin 2012 voorzien van een model ‘vakantiedagenreglement’, dat u kunt gebruiken als aanvulling op de arbeidsovereenkomst.

 

Nieuwe CAO Groothandel Groenten en Fruit: Verhoging 1,75%

06.10.11 - Frugi Venta en de werknemersorganisaties FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en de RMU hebben deze week overeenstemming bereikt over de nieuwe CAO voor de Groothandel in Groenten en Fruit vanaf 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012. Cao-partijen leggen het bereikte akkoord met een positief advies voor aan hun leden. Het onderhandelaarsakkoord vindt u hieronder.

De schaalsalarissen en de werkelijk betaalde salarissen van de werknemers in de functiegroepen A tot en met I worden per 1 november 2011 met 1,75% verhoogd. De bovenschaligen, d.w.z. de werknemers die niet zijn ingedeeld in de genoemde functiegroepen, hebben recht op minimaal de helft van de structurele salarisverhoging per 1 november 2011.

Er zijn verder nieuwe afspraken gemaakt over de opbouw en het verval van de vakantiedagen, de toepassing van de wachtdag per ziektegeval, de zondagtoeslag voor chauffeurs en de oprichting van een vitaliteitsfonds, waarmee de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers wordt bevorderd.

De nieuwe salarisschalen per 1 november 2011 en 1 januari 2012 vindt u hieronder..

Nieuwe salarisschaal voor jeugdigen

In verband met de EHEC-bacteriecrisis zijn de onderhandelingen over de verlenging van de CAO voor de groothandel in groenten en fruit opgeschort tot begin september. De looptijd van de huidige CAO eindigt per 30 juni 2011.

De toekomstige CAO-afspraken zullen niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd, met uitzondering van de verhoging van de jeugdsalarissen voor 20-, 21- en 22-jarigen in de functiegroepen A, B en C met een tweede ervaringsjaar per 1 juli 2011.
Deze verhoging is al bij de vorige CAO overeengekomen.

In bijgaande salarisschalen A, B en C is het tweede ervaringsjaar vanaf 1 juli 2011 opgenomen, op basis van de CAO-salarisschalen die sinds 1 september 2010 gelden.
Alle overige salarisbedragen in de CAO-schalen blijven ongewijzigd. Werkgevers wordt aanbevolen om de nieuwe jeugdsalarisschalen met het tweede ervaringsjaar vanaf 1 juli 2011 toe te passen.

Toepassing salarisschalen jeugdigen (art 19, lid 4a)
Alle werknemers van 20, 21 of 22 jaar die op of vóór 1 juli 2009 zijn aangesteld in hun huidige functiegroep hebben vanaf 1 juli 2011 recht op de toeslag voor het tweede ervaringsjaar.

Voorbeeld 1
Een werknemer is op 19-jarige leeftijd per 1 april 2009 aangesteld in functiegroep A.
Zijn verjaardag is 15 januari 1990.
Op 15 januari 2010 heeft hij recht op het salaris van een 20-jarige.
Vanaf 1 september 2010 (ingangsdatum CAO-bepaling artikel 19, lid 4a) ontvangt hij de
toeslag voor het eerste ervaringsjaar.
Op 15 januari 2011 ontvangt hij het salaris voor een 21-jarige met één ervaringsjaar.
Vanaf 1 juli 2011 ontvangt hij het salaris voor een 21-jarige met twee ervaringsjaren.

Voorbeeld 2
Een werknemer is op 20-jarige leeftijd per 1 mei 2010 aangesteld in functiegroep A. Zijn verjaardag is 15 december 2010. Per 15 december 2010 ontvangt hij het salaris van een 21-jarige.
Per 1 mei 2011 ontvangt hij het salaris van een 21-jarige met 1 ervaringsjaar.
Per 15 december 2011 ontvangt hij het salaris van een 22-jarige met 1 ervaringsjaar.
Per 1 mei 2012 ontvangt hij het salaris van een 22-jarige met 2 ervaringsjaren (mits nog werkzaam in functiegroep A).


Voor meer informatie: Frugi Venta, L. Welschen, welschen@frugiventa.nl  

downloaden van een bestand CAO_salarissen_per_1_juli_2011.xlsx openen/downloaden...

CAO-boekje 2010/2011

Het CAO-boekje 2010/2011, met een doorlooptijd van 1 april 2010 t/m 30 juni 2011, kan gedownload worden.

Bedrijven die zijn aangesloten bij het AGF Groothandelsfonds, kunnen het boekje ook gratis bestellen bij het secretariaat van Frugi Venta: info@frugiventa.nl

Oktober 2011-Er worden geen nieuwe CAO-boekjes gedrukt. De huidige boekjes Looptijd: 1 april t/m 30 juni 2011 blijven gelden. Er wordt binnenkort wel een inlegvel met de gewijzigde CAO-artikelen en bijlagen in het CAO-jaar 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 gemaakt. Zodra dit gereed is, melden wij dit op de website.

 

downloaden van een bestand CAO_boekje_Groenten_en_Fruit_2010-2011_1.pdf openen/downloaden...

Salarisschalen per 1 september 2010

De bruto salarisschalen per 1 september 2010, inclusief de 1,3% verhoging kunt u hier downloaden.

De bovenschaligen, dat wil zeggen alle medewerkers die niet zijn ingedeeld in de functiegroepen A tot en met I, hebben recht op tenminste de helft van de overeengekomen structurele salarisverhoging.

downloaden van een bestand CAO_salaris_PER_01.09.2010_1.pdf openen/downloaden...

Nieuwe referentiefuncties per 1 maart 2007

Op grond van het principe akkoord zijn per 1 maart 2007 twee nieuwe functiegroepen H en I toegevoegd aan het raster voor referentiefuncties zoals wordt toegepast in de CAO Groothandel AGF. In totaal zijn per deze datum acht nieuwe functies toegevoegd, in de functiegroepen G, H en I.

Het gaat om onderstaande functies:

Systeembeheerder (G)
Verkoper/relatiebeheerder binnenland (G)
Transportplanner (G)
Salarisadministrateur (H)
Winkelbegeleider (H)
Kwaliteitsfunctionaris (I)
Inkoper binnen/buitenland (I)
Vestigingsmanager (I)

De volledige functierangschikkingslijst en het raster met referentiefuncties kunnen leden opvragen via info@frugiventa.nl.

De overige (reeds bestaande) functieomschrijvingen kunt u terugvinden in het Handboek Functiewaardering. Deze is in het verleden verspreid onder alle leden van Frugi Venta.

*******