FRUGI VENTA HOME  / DOSSIERS  / Etikettering

Etiketteer verordening van kracht


18 december 2014

Per 14 december gelden de eisen van voedselinformatie aan consumenten zoals deze zijn opgenomen in de EU verordening Nr. 1169-2011 en in de Warenwetregeling allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen

Deze wetgevingen hebben betrekking op het etiket van levensmiddelen en op de informatie die wordt gegeven bij verkoop via internet en cateraars, bijvoorbeeld voor allergenen. Minimale grootte lettertype van 1,2 mm, afwijkende typografie voor allergenen bij ingrediëntendeclaratie en allergenen bij niet-voorverpakt producten zijn daarbij het belangrijkst.

Ten onrechte is door afnemers geëist dat het declareren van de voedingswaarde van onbewerkte verse groenten en fruit wettelijk verplicht is. Verse onbewerkte groenten en fruit vallen onder de vrijstelling voor voedingswaardedeclaratie van bijlage V van Verordening (EU) Nr 1169/2011.

Uiteraard mag de voedingswaarde vrijwillig worden vermeld op de verpakking, daarbij moet wel worden voldaan aan het format zoals deze staat in de verordening.
 


N.B. Eind november is er ook een aanpassing van enkele taalkundig fouten van de verordening gepubliceerd. De etiketteer-applicatie en teksten over etikettering en allergenen in het groentenenfruit portaal zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving. 

 

Etiketteer applicatie helpt bij aanpassingen etiket

De etiketteer applicatie in het groenten en fruit portaal is aangepast aan de nieuwe EU wetgeving  die ingaat vanaf 13 december 2014, de datum dat de warenwet etikettering vervalt. In de applicatie zijn per enkelvoudig product, per type bewerking (vers = onbewerkt, gesneden= bewerkt en verduurzaamd= verwerkt) en per type verpakking (transportverpakking, open consumentenverpakking en gesloten consumentenverpakking (=voorverpakking)) de elementen te vinden die op het etiket moeten worden vermeld.

Geen opgebruiktermijn voor voorraden etiketten of verpakkingen
Het is belangrijk om uw etiketten tijdig te controleren, want verse groenten en fruit producten kunnen in de praktijk geen of zeer beperkt gebruik maken van de overgangstermijn zoals genoemd in artikel 54. Alleen bestaande voorraden van reeds  voorverpakte producten mogen na 13 december 2014 worden verkocht of in de handel gebracht. Het is niet mogelijk om voorraden verpakkingsmateriaal of etiketten op te maken. In praktijk betekent dit dus bijvoorbeeld dat als de huidige etiketten niet voldoen aan de minimale lettergrootte van 1,2 millimeter en de allergenen voor verse groenten en fruit, deze na 13 december niet meer mogen worden gebruikt.

Vrijstelling verplichte voedingswaardedeclaratie
Belangrijk is dat verse groenten en fruit zijn vrijgesteld van de verplichte voedingswaardedeclaratie die voor vrijwel alle levensmiddelen gaat gelden vanaf 13 december 2016.  Maar wanneer er vrijwillig voedingswaarde op het etiket worden vermeld moet het etiket na 13 december 2014 wel voldoen aan de voorwaarden van voedingswaardedeclaratie van Verordening 1169-2011.

 

Geen grote wijzigingen etiket onbewerkt product

Er is veel aandacht voor de aanpassingen van het etiket van voorverpakte levensmiddelen  door de EU wetgeving die gaat gelden van 13 december 2014. Voor onbewerkte, intacte groenten en fruit zijn de wijzigingen echter zeer beperkt. Dit zijn:
  • Een minimale lettergrootte van 1.2 mm,
  • Beschikbaar zijn van informatie over allergenen van niet-voorverpakte producten op moment van aankoop dus in het winkelschap van de supermarkt en detailhandel.
  • Bij verpakte producten moeten allergenen worden vermeld in een afwijkend lettertype in de lijst met ingrediënten of als er geen ingrediëntenlijst op de verpakking staat bijvoorbeeld “bevat selderij”.
  • Verplichte informatie moet beschikbaar zijn op moment van aankoop ook in internetwinkels.
Het vermelden van de voedingswaarde op onbewerkte groenten en fruit is NIET verplicht en dat wordt het ook niet vanaf 13 december 2016.  Bij het vrijwillig vermelden van de voedingswaarde moet na 13 december 2014 wel worden voldaan aan de opmaak (tabel), volgorde en eenheden van de nieuwe EU wetgeving.

Meer achtergrondinformatie over de wetgeving is te vinden op het groenten en fruit portaal

 

Politieke draai herkomstetikettering vleesingrediënten

De Minister van VWS heeft in een brief naar de Tweede Kamer aangegeven voorstander te zijn van verplichte herkomstetikettering voor ‘vlees als ingrediënt’. Bijvoorbeeld vleeswaren maar ook vlees verwerkt in maaltijden, pizza en maaltijdsalades. Dit standpunt van de Ministeries van VWS en EZ is een ommezwaai van 180 graden ten aanzien van het standpunt van de Nederlandse overheid bij de onderhandelingen van de nieuwe EU wetgeving voor etikettering; de Vo1169/2011.

De Nederlandse overheid was voorstander van de vrijwillig herkomstetikettering tenzij de consument wordt misleid. Het nieuwe standpunt geldt alleen nog voor vleesingrediënten; het is onduidelijk of de NL overheid nu ook voorstander is voor de overige categorieën van producten waar ook wordt gesproken over verplichte herkomstetikettering. Een uitbreiding van de verplichte herkomstetikettering kan verregaande consequenties hebben op bedrijfsprocessen in groentensnijderijen. Dit varieert van het aanpassen van de inkoop, het scheiden van opslag, stopleggen van productielijnen bij wisseling van herkomst van de ingrediënten, kleinere batches producren tot het veelvuldig aanpassen van etiketten. Frugi Venta is tegen de uitbreiding van de verplichte herkomstetikettering en brengt dit onder de aandacht bij de Ministeries en Freshfel.

N.B. De herkomstetikettering voor intacte verse onbewerkte groente en fruit blijft gelden ongeacht de nu lopende discussie.

Kamerbrief Herkomstetikettering vlees als ingrediënt

WIJZIGINGEN ETIKETTERINGSWETGEVING

In Nederland zijn de wettelijke eisen rond etikettering van levensmiddelen uit Richtlijn 2000/13/EG vastgelegd in het Warenwetbesluit etikettering van levensmiddelen.

Hierin zijn ook regels uit andere verwante EU Richtlijnen en Verordeningen opgenomen. Eind 2011 is Verordening (EU) 1169/2011 gepubliceerd betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. In deze verordening zijn de verschillende EU richtlijnen en verordeningen op het gebied van etikettering van levensmiddelen samengevoegd. De nieuwe verordening gaat verder dan alleen het etiket en omvat bijna alle regelgeving over consumenteninformatie met betrekking tot levensmiddelen. Een notitie van het Productschap Tuinbouw over de wijzigingen die deze Verordening met zich meebrengt, kunt u hieronder downloaden.

downloaden van een bestand 1305_wijziging_etikettering_Groenten_en_fruit.pdf openen/downloaden...