Voedselveiligheid & Kwaliteit

Op het gebied van voedselveiligheid hebben wij als sector een naam hoog te houden. Consumenten willen weten waar hun voedsel vandaan komt en dat het veilig is. We zullen dat als sector ook moeten bewijzen. Het GroentenFruit Huis monitort de keten proactief op risico’s en simuleert incidenten. Niet alleen beweren maar ook bewijzen. De maatschappij mag rekenen op de professionaliteit van de sector. 

Het GroentenFruit Huis ontwikkelt en onderhoudt kennissystemen in de sector die bijdragen aan de waarborging van de internationale positie van de groente-  en fruitsector. Het GroentenFruit Huis geeft praktische input aan (internationale)overheden ten behoeve van optimale voedselveiligheidswetgeving en overheidstoezicht.

Meer informatie: Peter Verbaas, Nicolette Quaedvlieg, Sabrina Meijvogel

 

Meer mogelijk met Food Compass portaal

22 juli 2014 - Food Compass heeft het internetportaal vernieuwd. De mogelijkheden om monster- en analysegegevens naar Excel te downloaden zijn verbeterd. Met één druk op de knop kan een volledig overzicht van de analyserapporten worden gedownload waarin alle monster- en analysegegevens gestandaardiseerd, en van codes voorzien, kunnen worden bekeken. Ook kunnen detailgegevens van de analyseresultaten via een afzonderlijke download worden opgevraagd. Deze laatste bevat per regel de informatie over een aangetroffen stof en/of uitgevoerde analysemethode.

Bedrijfseigen monsters (‘E-monsters’) kunnen via het portaal worden afgehandeld. Tot nu toe zitten er slechts monsters in het portaal waarbij Food Compass de directe opdrachtgever is: monsters binnen de sectorale monitoring (‘M-monsters’) en aanvullende monsters (‘A-monsters’). M- en A-monsters moeten altijd eerst worden ingepland alvorens ze kunnen worden genomen en de monstergegevens kunnen worden ingevoerd.

Bij E-monsters is het handelsbedrijf de directe opdrachtgever. Deze monstergegevens kunnen direct worden ingevoerd, dus zonder planning. Bij E-monsters faciliteert het portaal slechts bij het vastleggen en ontsluiten van de gegevens. Voor Food Compass deelnemers biedt dat een kans om ook bedrijfseigen monster- en analysegegevens gestandaardiseerd en gestructureerd vast te leggen en in te zien. Voor Food Compass biedt dat bovendien een kans om over meer monster- en analysegegevens te beschikken en zo haar rol als monitoringsprogramma nog beter te kunnen vervullen. E-monsters kunnen worden genomen door handelsbedrijven, AQS en laboratoria. De organisatie die de monstergegevens invoert, komt ook als monsternemer in het systeem. De ‘E-monster’-functionaliteit kan per organisatie (handelsbedrijf, AQS, lab) worden aan- en uitgevinkt. En als het bij de organisatie staat aangevinkt, dan kan het per contactpersoon binnen die organisatie worden aan- en uitgevinkt. Food Compass wil deze functionaliteit binnenkort samen met enkele Food Compass deelnemers gaan uitproberen. Heeft u hier interesse in? Dan kunt u dat bij Food Compass (info@foodcompass.nl; 070-3475508) kenbaar maken.

Risico- en crisisbeheersing in de voedingstuinbouw

17 juli 2014 - Het draaiboek Risico- en crisismanagement voor de voedingstuinbouw is geactualiseerd. Het is met het calamiteitenmeldpunt te vinden op de websites van het GroentenFruit Huis (GFH), Frugi Venta en DPA. Het draaiboek beschrijft de organisatie en aanpak bij incidenten en crises met plantgezondheid en voedselveiligheid die grote impact hebben.

Via het digitale formulier zijn crisissituaties en risico's online te melden aan het kernteam. Hierin werken het GroentenFruit Huis (GFH), LTO Nederland, NFO, DPA, Frugi Venta, CBL en Plantum structureel samen. Via genoemde organisaties brengt de voedingstuinbouw bij calamiteiten kennis en netwerk bijeen, om dreigingen of verstoringen weg te nemen en schade aan afzet of imago te voorkomen of te beperken. Begin dit jaar nam het GFH de coördinerende taak bij het risico- en crisismanagement over van het Productschap Tuinbouw.

Afstemming en samenwerking
Het draaiboek ondersteunt slagvaardig handelen en een eenduidige aanpak met te nemen maatregelen en communicatie. Acties worden in afstemming en samenwerking met partijen uit de voedingstuinbouwketen(s) uitgevoerd. Volgens wet- en regelgeving ligt de verantwoordelijkheid voor het vóórkomen en bestrijden van incidenten bij individuele tuinbouwbedrijven. Aanvullend kunnen brancheorganisaties hen van dienst zijn. Crises kunnen echter meerdere bedrijven en keten(schakel)s treffen. In die situatie kan het draaiboek in werking treden.

Actieplan veiligheidscultuur
Vanaf de tweede helft van dit jaar gaat het GFH i.s.m. het kernteam aan de slag om ondernemers meer bewust te laten worden van risico’s die zich voor kunnen doen en maatregelen die er zijn om ze te beheersen. In eerste instantie ligt de focus op voedselveiligheid, in het  bijzonder microbiologische risico’s in individuele bedrijven en in afzetketens. Het actieplan omvat ook regelmatig oefenen binnen het bedrijf en in ketenverband met het beheersen van risicovolle of crisissituaties.

Door ondernemers meer te betrekken bij risico- en scenarioanalyses willen de betrokken organisaties een veiligheidscultuur introduceren en uitbouwen. Hierbij brengen bedrijven voor zichzelf en in ketenverband (ondernemers met hun leveranciers en afnemers) voortdurend risico’s in beeld en worden maatregelen ter preventie en bestrijden van incidenten gevonden en toegepast.

Draaiboek risico- en crisisbeheersing tuinbouw

downloaden van een bestand 140716_draaiboek_versie_2.0_openbaar.pdf openen/downloaden...

Informatieve Workshop ALV 20 mei 2014

Het produceren van een veilig en kwalitatief goed product is voor alle schakels in de keten de basis. Het team binnen het GroentenFruit Huis dat zich daarmee bezighoud heeft laten zien kennis in huis te hebben op een groot aantal onderwerpen. Om inzicht te geven in de diverse activiteiten kon iedereen uit de zaal uit een 'activiteitenwolk' kiezen om meer te weten te komen: Wat, Waarom en Hoe dit wordt gedaan. 

Duidelijk is dat activiteiten gericht zijn om het gezamenlijk creëren van basis- en randvoorwaarden voor bedrijven, bijvoorbeeld uitvoerbare wetgeving  met reëel normen. Hiervoor wordt samengewerkt met Ministeries van VWS en EZ, NVWA,  brancheorganisaties zoals Freshfel. Het hebben van betrouwbare monitoring gegevens is heel waardevol om normstelling en wetgeving effectief te beïnvloeden. Kortom, het voedselveilgheidsteam functioneert als een soort helpdesk met daarbij waardevolle online tools zoals GroentenenFruit Portaal en EWRS.

 

Presentatie Workshop ALV

Bijgaand treft u het hoofddocument van de presentatie die op 20 mei 2104 is gegeven tijdens de workshop Voeding & Gezondheid. De uitleg van alle onderwerpen is in deze presentatie niet in te zien. Voor vragen over een specifiek onderwerp kunt u contact opnemen met: Nicolette Quaedvlieg, Quaedvlieg@groentenfruithuis.nl

downloaden van een bestand 2014_ALV_Voedselveiligheid_(hoofddocument).pdf openen/downloaden...