FRUGI VENTA HOME
«  Terug naar homepage

McKinsey: toenemende internationale concurrentie

18 december – Alleen met gezamenlijke inzet op meerdere fronten kan de glasgroentesector de toenemende internationale concurrentie het hoofd bieden. Verder moet de sector haar cultuur veranderen om daadwerkelijk te kunnen samenwerken. Dit geldt voor de hele sector; niet alleen voor de ondernemers in zwaar weer.

Deze boodschap kregen telers en hun telerverenigingen/coöperaties op 17 december jl. Tijdens drie grote bijeenkomsten in het land presenteerde McKinsey haar analyse aan telers en telersverenigingen. Doel was te komen tot een gezamenlijk beeld van de huidige financieel-economische positie van de sector om vandaar uit verder te werken aan oplossingen.Het bureau baseerde zich onder meer op bankcijfers, economische onderzoeken en internationale benchmarks. Zij interviewde daarnaast alle telersverenigingen, een groot aantal telers en diverse stakeholders in gespreksrondes.

Breed draagvlak
Deze analyse is de eerste fase van een beoogd doorlopend proces. De volgende fases, waarover nog moet worden beslist, moeten daadwerkelijk tot een uitvoerbare en duurzame sectoraanpak en implementatie leiden. Dit traject heeft de grootste kans van slagen met een breed draagvlak onder telers en telersverenigingen, zodat een daadwerkelijke ingreep tot stand komt. Begin volgend jaar moet duidelijk worden hoe de sector zich zal inzetten voor een dergelijk proces.

McKinsey schetste naast haar analyse een reeks mogelijke oplossingen gericht op sector coördinatie, verbeterde rol van telersverenigingen en onderscheidende herkenbare producten.De deelnemers aan de bijeenkomsten herkenden zich zondermeer in de geschetste beelden en de urgentie, en toonden zich gemotiveerd voor een omslag.

Sterke groei internationale productie
Uit de analyse blijkt dat de sector onder druk staat door een veelheid aan factoren: moeilijke afzetmarkten, toegenomen concurrentie, en een ongunstige marktstructuur. Er is een toename van buitenlandse concurrentie door seizoenverlenging en er dreigt betreding van markten waar Nederland van oudsher sterk is. De (inter)nationale productie is bovendien harder gegroeid dan de Europese consumptie De financiële weerbaarheid van de sector is daarnaast zwak: meer dan de helft van de ondernemingen genereert onvoldoende inkomsten voor investeringen en rente-/aflossingen en is daardoor financieel ongezond.

Met overheden, banken en ketenpartners
Anders dan voorgaande initiatieven in de sector moet het verschil worden gemaakt door een gezamenlijke en sector breed gedragen inzet, die bovendien is gericht op een breed scala van oplossingen voor korte en langere termijn. Niet alleen actie van de kant van telers en telersverenigingen, maar ook in samenwerking met overheden, financiële dienstverleners en ketenpartners.